help on line

Fra i commenti ne ho ricevuto uno, del collega Fabrizio La Carruba, che mi chiede dove può dare la propria valutazione.
Istruzioni per l’uso:
– andate in uno degli Uffici periferici dell’Assessorato Agricoltura e lì trovate i moduli da riempire;
– stampateli da qui e poi recapitateli in uno degli Uffici periferici dell’Assessorato Agricoltura;
– stampateli da qui e poi inviateli all’Assessorato Agricoltura e Foreste.
E … il Customer Satisfaction verrà … assolto con formula piena!

P.S.: Nell’era elettronica 2008/2009 (manco fosse stata un’annata agraria) non esiste modo per trasmetterli on-line, perchè altrimenti “il tesoretto” come lo fanno?

Annunci

6 pensieri su “help on line

  1. ju l’ha fattu tanti votiaccunuoti i dati venunu stotti e farsati?chi ne sapiva jumi rissiru ca l’ava ffari tanti voti quanti traseva nda l’uffici

  2. Ju, ammeci, ci fici fari a mo niputi Riggi ccò compiuteri e appoi i stampau a cculuri.Meeee, vinninu troppu boni!Accussì pinzai chi mi tegnu ju. I mpinnii nnò coridoju e fanu a so fiura!piessi:Affio ma comu raggiuni? Tu chi ffà, ogni vota ca trasi nnò bagnu pi lavariti i mani, vaj puru di coppu sulu picchi trasisti nnò bagnu?

  3. attia turi bloggaju i fazzu,picchì su belli di scriviri a culuriieppoi quantu mi piaci da patti ‘de bandi. troppu forti

  4. Affio, a mmia mi piaci l’inizziu “BUONGIORNO”, mi pari comu si nni accanuscissimu cu tuttu lassissoratu, mi pari na cosa bona, di cunfidenza.Bellu, veramenti!piessi:mi piaciunu puru ddi quadratini nichi nichi; meeeee, comu cci faci i ddiaconali mo niputi…. Tu dissi Affio, vinniru troppu bboni chi i mpinnii nnò coridoju.Penza ca cci piacenu puru allabbocatu …

  5. usai ju chi fici?ci dissi “jè pomeriggiu! picchì c’è scrittu bongionnu?iddi marrispunneru ca je u stampatu ca su tutti fotocopipi mia ne sappiru fariie poi ju cia vuleva mannari pi mailli o diritturi, chiddu ca je acchitettu, ma ni sapi chiossai de pirìti grari

Rispondi